ဟာဂ်ီဦးျမင့္ဦး၏ မူလလက္ေဟာင္း
ကုလားေလး မဆလာ

Services

ကုလားေလးတံဆိပ္ ဟင္ေမႊးမဆလာသည္ အသားျဖစ္ေစ၊ ငါးျဖစ္ေစ၊ အသီးအ႐ြက္ျဖစ္ေစ မဆလာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ သုံးစြဲႏိုင္သည္။ သို႔ပါ၍ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ စားသုံးသူအမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဤမဆလာတစ္မ်ိဳးထဲျဖင့္ သုံးစြဲ၍ရေၾကာင္း ေထာက္ခံအားေပးမႈ႕မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ျမန္မာအေလးခ်ိန္ ၁၀က်ပ္သား (၁၆၀ ဂရမ္) ပါဘူးတစ္ဘူးကို ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအေလးခ်ိန္ ၅က်ပ္သား (၈၀ ဂရမ္) ဘူးတစ္ဘူးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအေလးခ်ိန္ ၂.၅က်ပ္သား (၄၀ ဂရမ္)ပါ ဘူးတစ္ဘူးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀က်ပ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၀တန္ အနီေရာင္ အထုတ္ (၅၀)ပါ ပါကင္ (၄၀) တစ္အိတ္ကို ၁၃၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀တန္ အစိမ္းေရာင္ (၂၅) ထုတ္ပါ ပါကင္ (၄၀) တစ္အိတ္ကို ၁၃၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅၀တန္ ေ႐ႊေရာင္ အထုတ္ (၃၀)ပါ ပါကင္ကို ၁၂၀၀က်ပ္ ႏွင့္ ၁၂၀၀ က်ပ္တန္ ၁၀ပါကင္ တစ္ဖာကို ၁၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန္႔ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။ စားသုံးသူျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းခ်လိုသူျဖစ္ေစ မွာယူမည္ဆိုပါကလည္း မွာယူသူ၏ စရိတ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ျမန္မာအေလးခ်ိန္   ၁၀က်ပ္သား (၁၆၀ ဂရမ္) ပါဘူးတစ္ဘူးကို ၆၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ျမန္မာအေလးခ်ိန္ ၅က်ပ္သား (၈၀ ဂရမ္) ပါဘူးတစ္ဘူးကို ၃၅၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ျမန္မာအေလးခ်ိန္ ၂.၅က်ပ္သား (၄၀ ဂရမ္) ပါဘူးတစ္ဘူးကို ၂၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ၁၀တန္ အနီေရာင္ အထုတ္ (၅၀)ပါ ပါကင္ (၄၀) တစ္အိတ္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၈၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ၂၀တန္ အစိမ္းေရာင္ (၂၅) ထုတ္ပါ ပါကင္ (၄၀) တစ္အိတ္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၈၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ၅၀တန္ ေ႐ႊေရာင္ အထုတ္ (၃၀)ပါ ပါကင္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကုလားေလး မဆလာကို ၁၂၀၀ က်ပ္တန္ ၁၀ပါကင္ တစ္ဖာကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ မွာယူသူမ်ားထံသို႔ ယေန႔တိုင္ ျဖန႔္ခ်ီလွ်က္ ရွိပါသည္။

Produced with the best quality, carefully selected natural leaves, seeds and bark without any synthetic chemical and flavour

About Us

ဟာဂ်ီဦးျမင့္ဦး၏ မူလလက္ေဟာင္း ကုလားေလး မဆလာ

ဘိုးဘြားမိဘစဥ္ဆက္မွ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းကကို ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွစ၍ ကြၽန္ေတာ္ဟာဂ်ီ-ျမင့္ဦး မိသားစုမွ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဤကုလားေလးတံဆိပ္ဟင္းေမႊးမဆလာကို စနစ္တက်ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သဘာဝ ပရေဆး၊ သစ္သီး၊ သစ္ဥ၊ သစ္ဖု၊ သစ္ေစ့၊ သစ္႐ြက္၊ သစ္ေခါက္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားလုံးဝ-လုံးဝ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး (FDA) အဖြဲ႕ႀကီးထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ကိုလည္း ေရွ႕ယခင္မွစ၍ ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ႕အဆင့္ဆင့္တိုင္းကို အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ တိက်စြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အဆင့္အတန္းမီ ေသသပ္လွပစြာ ထုတ္ပိုးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ မဆလာ၏ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံႏႈန္းကို အနံ႔အရသာျဖင့္ ျပည့္စုံၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး စီမံေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမာၻ႔တစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံမ်ားမွ စားသုံးသူမ်ား၏ ယုံၾကည္လိုလားေတာင့္တမႈအရရွိဆုံး ကုလားေလးတံဆိပ္ ဟင္းေမႊးမဆလာျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ကုလားေလး မဆလာ

Events